ПОЛОЖЕННЯ
про вчену раду ПВНЗ «Галицька Академія»

Вчена рада ПВНЗ «Галицька Академія»  (далі – інститут) діє на основі ст. 36 Закону України «Про вищу освіту», Статуту інституту та згідно з цим Положенням.

1. Загальні положення

1.1. Вчена рада інституту є колегіальним органом інституту, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора протягом п’яти робочих днів з дня закінчення повноважень попереднього складу вченої ради інституту.
1.2. Вчену раду інституту очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів вченої ради інституту, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності вченої ради. До складу вченої ради інституту входять за посадами заступник
ректора, декани, учений секретар інституту, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій працівників інституту, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, доцентів, докторів філософії, докторів наук, докторів, кандидатів наук; виборні представники, які представляють інших працівників інституту і які працюють у ньому на постійній основі, виборні представники аспірантів, докторантів, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій студентів та аспірантів, відповідно до квот, визначених статутом вищого навчального закладу. При цьому не менш як 75 відсотків складу вченої ради інституту повинні становити наукові, науково-педагогічні працівники інституту і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.

Вибори до складу вченої ради інституту починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу вченої ради.

1.3. Виборні представники з числа працівників інституту обираються колегіальним органом громадського самоврядування інституту – зборами трудового колективу інституту – за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів.
1.4. Кількісний склад вченої ради інституту визначається наказом
ректора інституту. У процесі діяльності вченої ради інституту можлива ротація її членів.

2. Основні функції вченої ради інституту

Вчена рада інституту:

2.1. Визначає й ухвалює основні та перспективні напрями освітньої, наукової та інноваційної діяльності інституту.
2.2. Надає пропозиції вченій раді університету щодо системи і процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.
2.3. Надає пропозиції ректору про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів.
2.4. Обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади старших викладачів, викладачів, асистентів.
2.5. Розглядає освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності й подає на затвердження вченій раді
інституту.
2.6. Вирішує питання організації навчально-виховного процесу та наукової діяльності в інституті.
2.7. За поданням кафедр інституту надає рекомендації/пропозиції вченій раді університету:

2.8. Розглядає кандидатури щодо призначення іменних стипендій студентам, аспірантам, молодим науковцям та подає рекомендації вченій раді інституту.
2.9. Розглядає кандидатури щодо
зменшення оплати за навчання осіб, які навчалися за контрактом на факультетах інституту та подає рекомендації вченій раді інституту.
2.10. Надає пропозиції вченій раді інституту щодо друку підручників, навчальних посібників, монографій тощо.
2.11. Розглядає питання щодо стану успішності студентів інституту.
2.12. Здійснює співпрацю з органами студентського самоврядування.
2.13. Має право вносити подання про відкликання директора
коледжу з підстав, передбачених законодавством, Статутом інституту, контрактом, яке розглядається колегіальним органом громадського самоврядування інституту – зборами трудового колективу інституту.
2.14. Вчена рада інституту розглядає й інші питання діяльності інституту відповідно до статуту університету та Положення про інститут.

3. Організація роботи вченої ради інституту

3.1. Періодичність засідань вченої ради інституту визначає її голова, але не рідше ніж 1 раз на місяць.
3.2. Формою роботи вченої ради інституту є засідання, що проводяться за планом роботи на навчальний рік, який затверджується
ректором інституту.
3.3. Позачергове засідання ВР скликається при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси діяльності інституту головою ВР, а також в інших випадках, передбачених даним Положенням та законодавством України. Не менш як одна третина членів ВР мають право ініціювати перед головою вченої ради скликання позачергового засідання ВР.
3.4. Засідання вченої ради інституту проводить її голова, а за його відсутності – заступник голови.

На першому засіданні таємним голосуванням обирається голова вченої ради інституту, відкритим голосуванням обираються заступник голови вченої ради інституту та секретар вченої ради.

Порядок денний засідання вченої ради інституту, матеріали з питань, що розглядаються, готуються секретарем вченої ради інституту. Дата проведення засідання вченої ради інституту доводиться до відома її членів не пізніше, ніж за три дні до засідання.

Для підготовки питань, винесених на засідання вченої ради інституту, можуть створюватися робочі групи (комісії) з числа членів вченої ради інституту та спеціалістів, які вивчають, аналізують стан роботи, готують необхідні матеріали, проекти рішень.

3.5. Засідання вченої ради інституту є повноважними, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.
3.6. Рішення вченої ради інституту, як правило, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів (в окремих випадках – шляхом таємного голосування, коли це передбачено законодавством України) і реалізовуються шляхом видання рішень
ректором інституту, які є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу в інституті. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення вченої ради інституту приймаються таємним голосуванням у разі обрання голови вченої ради інституту, рекомендації на присвоєння вчених звань, обрання на посади старших викладачів, викладачів, асистентів та вводяться в дію наказами ректора інституту.

3.7. Засідання вченої ради інституту оформляється протоколом, що підписується головою вченої ради інституту (заступником голови) та секретарем вченої ради інституту. Протоколи засідань вченої ради інституту разом з матеріалами зберігаються в ученого секретаря інституту.

 

 

Положення затверджено

Рішенням Вченої  ради 

4 від 26.03.2013 р.