Конституція (Основний Закон)

Студентської Республіки.

 

Парламент Студентської Республіки від імені студентів всіх національностей, виражаючи їх суверенну волю, спираючись на давні традиції самоврядування, дбаючи про дотримання прав і свобод студентів, створення сприятливих умов їх навчанню і розвитку, прагнучи зміцнювати Студентську Республіку, керуючись правилами для студентів, приймає цю Конституцію – Основний Закон Студентської Республіки.

Розділ І

Загальні засади

Ст. 1.      Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія» є демократичним, правовим навчальним закладом.

Ст. 2.         Ця Конституція поширюється на всіх студентів вузу, незалежно від віку, курсу, посадового становища.

Ст. 3.         Студент, його життя, здоров’я, честь і гідність та недоторканість визнаються найвищою цінністю в академії.

Ст. 4.         Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно студентам вузу, які погоджують це з керівництвом та професорсько-викладацьким складом.

Ст. 5.         В академії визнається і діє принцип верховенства права. Конституція ПВНЗ «Галицька академія»  має найвищу юридичну силу для студентів вузу.

Ст. 6.         Навчально-виховний процес, діловодство ведеться державною українською мовою. Академія сприяє вивченню іноземних мов – англійської, німецької, французької.

Ст. 7.         Кожен студент має право користуватися вузівським майном відповідно до закону.

Ст. 8.         Зовнішньовузівська діяльність спрямована на встановлення контактів і взаємовигідного співробітництва з школами, та іншими навчальними закладами, в тому числі із закладами вищої освіти.

Ст. 9.         Студентська Республіка має свою символіку, опис і порядок використання якої встановлюється окремим законом.

Розділ ІІ

Права, свободи і обов’язки студентів та викладачів

 

Ст. 10.     Права і свободи студентів і викладачів, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.

Ст. 11.       Кожна людина в академії має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо під час цього не порушуються права і свободи інших студентів та викладачів.

Ст. 12.       Усі студенти є рівними перед законом, незалежно від віку і курсу.

Ст. 13.       Кожен студент має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий фізичному чи такому, що принижує його гідність, покаранню.

Ст. 14.       Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, за винятком грубих і нецензурних слів та висловів, які ображають інших.

Ст. 15.       Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Ст. 16.       Студенти вузу мають право на об’єднання в різні організації, порядок створення і діяльності яких визначається окремим законом.

Ст. 17.       Студенти мають право брати участь в управлінні Студентською Республікою, у загально-вузівських референдумах, вільно обирати та бути обраними до органів самоврядування Республіки.

Ст. 18.       Студенти мають право збиратися на збори і мітинги, якщо це не порушує Статуту вузу і дисципліни в академії.

Ст. 19.       Кожен студент має право користуватися кабінетами, лабораторіями, комп’ютерними класами, бібліотекою, спортивним залом, не порушуючи під час цього навчально-виховного процесу.

Ст. 20.       Студенти мають право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена навчальною програмою в погодженні з керівництвом.

Ст. 21.       Кожен має право на навчання, яке він здійснює, навчаючись у певній групі.

Ст. 22.       Кожен, хто навчається, має право на відпочинок під час перерви. Завантажувати студентів під час перерви дозволяється лише у визначеному законом порядку.

Ст. 23.       Студентам гарантується свобода наукової, навчальної, літературної і художньої творчості.

Ст. 24.       Права і свободи студентів захищаються Студентським Парламентом і керівництвом вузу.

Ст. 25.       Кожному гарантується право знати свої права і обов’язки.

Ст. 26.       Захист честі вузу, його репутації, шанування її символіки є обов’язком кожного студента.

Ст. 27.       Кожен зобов’язаний вчасно приходити на навчання, старанно вчитись, дотримуватись встановлених у вузі правил поведінки.

Ст. 28.       Кожен зобов’язаний неухильно дотримуватись цієї Конституції, дисципліни та законів академії, не посягати на права, свободи, честь і гідність інших.

Ст. 29.       Кожен зобов’язаний старанно навчатись. Незнання законів і правил не звільняє від відповідальності перед колегами, викладачами чи керівництвом вузу.

 

Розділ ІІІ

Вибори, референдум.

 

Ст. 30.     Студентське волевиявлення здійснюється через вибори і референдум. Право голосу мають студенти вузу (І-V курсів).

Ст. 31.  Вибори до органів Республіки є вільними, рівними, прямими, здійснюється шляхом таємного голосування.

Ст. 32.       Загально-вузівський референдум призначається ректоратом вузу, Президентом або Парламентом Республіки за погодженням з ректоратом академії.

Ст. 33.       Референдум не розглядає питання зміни розкладу занять їх тривалості та інших питань, які регламентовані чинним  законодавством України і належить до компетенції керівництва та професорсько-викладацького складу.

 

Розділ IV                                                  

Парламент Студентської Республіки

 

Ст. 34.     Конституційний склад Парламенту залежить від кількості спеціальностей, кількості студентів, але не менше 45 чол. Депутатом може бути студент, який добре навчається, має добру поведінку, бере активну участь в житті академії. Повноваження депутатів визначається спеціальним законом.

Ст. 35.       Право законодавчої ініціативи належить президенту академії, ректору, проректорам, кураторам академічних груп, президенту СП та депутатам Парламенту Республіки.

Ст. 36.       Закон підписують президент СП та президент ПВНЗ «Галицька акдемія».

Ст. 37.       Контроль за дотриманням конституційних прав і свобод здійснює Президент Республіки спільно із проректором з виховної роботи та деканами факультетів.

 

Розділ V

Президент Республіки

 

Ст. 38.     Президент Студентської Республіки є її Головою і виступає від її імені.

Ст. 39.       Президент обирається шляхом таємного голосування всіма членами Студентської Республіки терміном на 1 рік. Президентом може бути студент, який досяг ІІ курсу, має право голосу, успішно навчається, користується авторитетом, має організаторські здібності. Чергові вибори Президента здійснюються в І понеділок жовтня кожного року. Порядок проведення виборів Президента встановлюється законом.

Ст. 40.       Повноваження Президента починаються з моменту складання присяги, але не пізніше, ніж через 3 дні після оголошення результатів виборів. Приведення Президента до присяги здійснює президент ПВНЗ «ГА»

Ст. 41.       Президент Республіки користується правом вільного доступу до ректорату вузу на час виконання своїх повноважень. Повноваження і порядок діяльності Президента визначаються окремим законом.

 

Розділ VI

Органи виконавчої влади

 

Ст. 42.     Порядок і склад органів влади визначають Студентська Рада спільно з Президентом.

Ст. 43.       Виконавчу владу в групі здійснює староста групи.

 

Розділ VII

Прикінцеві положення

 

Ст. 44.     Конституція Студентської Республіки набуває чинності з дня її прийняття.

Ст. 45.       День прийняття Конституції є вузівським святом – Днем Конституції.