« З А Т В Е Р Д Ж У Ю»

Ректор ПВНЗ «Галицька академія»

___________________ В.І. Савич

«__15___» жовтня  2008 р.

 

                                 Положення про студентське самоврядування

ПВНЗ «Галицька академія»

1. Загальні положення

1.1. Самоврядування студентів ПВНЗ «Галицька академія» (далі – само­врядування) – це самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління інститутом, які визначаються ректоратом і деканатами факультетів, і здійснюється студен­тами відповідно до мети та завдання, що стоять перед студентским колективом.

Основна мета самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обо­в’язків з одночасним захистом їхніх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого й інтелектуального розвитку.

1.2. У своїй діяльності самоврядування керується чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом ПВНЗ «Галицька академія» та цим Положенням, користується допомогою і підтримкою ректорату та деканатів, науково-педагогічного та адміністративного персоналу ПВНЗ «ГА».

1.3. Самоврядування виражає інтереси всіх студентів ПВНЗ  «ГА», незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Органи самоврядування не залежать від релігійних об'єднань, політичних партій та рухів.

1.5. Самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.6. Самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

1.7. Рішення органів самоврядування мають рекомендаційний характер.

2. Основні напрями діяльності

2.1 Самоврядування полягає у:

– формуванні у студентів ПВНЗ «ГА» патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та alma mater, а також почуттів національної свідомості, гідності;

– забезпеченні захисту прав та інтересів студентів в органах державної влади  та органах управління ПВНЗ «ГА», сприянні задоволенню їхніх потреб у сфері навчання, побу­ту, оздоровлення, відпочинку тощо;

– допомозі ректорату та деканатам ПВНЗ «ГА» в організації навчально-виховної роботи в ПВНЗ «ГА» та на факультетах, і сприяє її проведенню;

– допомозі адміністрації ПВНЗ «ГА» в організації побуту студентів у гуртожитку і здійсненні заходів, спрямованих на його поліпшення;

– координації діяльності старост академічних груп;

– здійсненні контролю за дотриманням студентами дисципліни та Правил внутрішнього розпорядку ПВНЗ «ГА»;

– сприянні пошуку та підтримці талановитих дослідників серед студентів, наданню їм всебічної допомоги;

– сприянні створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

– сприянні діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань і клубів за інтересами;

– сприянні участі студентів у міжнародних, загальноукраїнських, міжрегіональних, ре­гіо­нальних та інших студентських проектах, конкурсах, конференціях, олімпіадах;

участі в організації дозвілля та відпочинку студентів: проведенні вечорів відпочинку, дискотек, конкурсів, оглядів, свят, конференцій, спортивних заходів, днів ПВНЗ «ГА» тощо;

– пропаганді здорового способу життя, запобіганні вчиненню студентами правопо­рушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

– залученні студентів до участі в охороні громадського порядку на території універ­ситету;

– створенні, у встановленому чинним законодавством порядку, за узгодженням з ректоратом студентських гуртків, об’єднань, клубів за інтересами, студентських підприємств тощо;

– організації співробітництва зі студентськими організаціями інших вищих навчальних закладів, представляючи ПВНЗ «ГА» у місцевих, регіональних і всеукраїнських студентських та молодіжних організаціях;

– представленні ПВНЗ «ГА» у міжнародних студентських та молодіжних організаціях, взаємодії з органами студентського самоврядування університетів зарубіжних країн, участі в організації міжнародних освітніх, наукових, культурних та спортивних студентських обмінів;

пошуку робочих місць для студентів, сприянні працевлаштуванню випускників;

– здійсненні інформаційної та видавничої діяльності.

3. Організаційна структура самоврядування

3.1. Самоврядування функціонує на рівні: академічних груп, факультетів, та ПВНЗ «ГА» в цілому. Головною структурною одиницею системи самоврядування студентів є академічна група, а на рівні гуртожитку – кімната.

3.2. Вищим органом самоврядування є Конференція студентів ПВНЗ «ГА». На розгляд Конфе­ренції студентів ПВНЗ «ГА» виносять найважливіші питання студентського життя, визначені основ­ними напрямами діяльності самоврядування.

Делегатів на Конференцію студентів ПВНЗ «ГА» обирають у академічних групах. Кількість делегатів має бути пропорційною кількості студентів факультету. Загальна кількість делегатів має бути не менше 10% від кількості студентів ПВНЗ «ГА». До складу делегатів Конференції сту­дентів ПВНЗ «ГА» входять ректор і проректори ПВНЗ «ГА» та представники науково-педагогічного та адміністративного персоналу  «ГА».

Конференцію студентів ПВНЗ «ГА» проводять не рідше одного разу за навчальний рік – як правило, у жовтні місяці. Позачергову Конференцію студентів ПВНЗ «ГА» скликають за вимогою не менше ніж 30% студентів ПВНЗ «ГА» або за ініціативою ректорату ПВНЗ «ГА». Про час, місце проведення та порядок денний оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до Конференції студентів ПВНЗ «ГА».

Засідання Конференції студентів ПВНЗ «ГА» є правомірним за наявності не менше 2/3 від загальної кількості обраних делегатів. Рішення Конференції студентів ПВНЗ «ГА» приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх делегатів. Конференція студентів МСУ обирає головуючого, президію, секретаря і лічильну комісію.

Протокол Конференції студентів ПВНЗ «ГА» підписують головуючий та секретар.

Рішення Конференції студентів ПВНЗ «ГА» є обов’язковими для виконання органами самовря­дування студентів та носять рекомендаційний характер для ректорату ПВНЗ «ГА».

Конференція студентів ПВНЗ «ГА»:

– ухвалює «Положення про студентське самоврядування, вносить зміни та допов­нення до нього;

– визначає чергові завдання, стратегію і напрями дій самоврядування;

– заслуховує зведений звіт про діяльність органів самоврядування за попередній рік;

– обирає Студентський Парламент ПВНЗ «ГА»;

– обирає представників до Вченої Ради  та ректорату ПВНЗ «ГА».

3.3. На період між Конференціями студентів обирається Студентський Параламент  ПВНЗ «ГА», Президент СП ПВНЗ «ГА», голови студрад факультетів.

На першому (організаційному) засіданні Студентський Парламент ПВНЗ «ГА» обирає шляхом прямого голосування простою більшістю голосів  секретаря Студентського Парламенту ПВНЗ «ГА» та утворює комісії з числа членів Студентського Парламенту ПВНЗ «ГА» за основними напрямками діяльності.

Засідання СП ПВНЗ «ГА» проводяться щомісячно на протязі навчального року і є правомірними за наявності не менше 2/3 його членів. Рішення приймають шляхом прямого голосування простою більшістю голосів присутніх членів СП ПВНЗ «ГА». У засіданні СП ПВНЗ «ГА» мають право участі ректор та проректори з правом дорадчого голосу. Секретар СП ПВНЗ  «ГА» веде прото­коли засідань, які підписують  секретар та Президент.

Вибори СП ПВНЗ «ГА» та Президента можуть проводитись шляхом таємного голосування під час виборчої кампанії.

 

4. Структура Студентського Парламенту.

4.1.Членами Студентського Парламенту є студенти інституту.

4.2. До  складу Студентського Парламенту включені такі сектори:

- навчальний;

- науковий;

- культурно-масовий;

- редакційна колегія;

- спортивний;

- Фінансовий.

Навчальний сектор -  робота по оптимізації начального процесу сумісно з адміністрацією, допомога в  забезпеченні студентів методичною літературою, кураторством роботи старостату.

Науковий сектор – організація і проведення студентських наукових конференцій, наукових семінарів та диспутів.

Культурно-масовий сектор – організація культурного дозвілля студентів, сприяння організації і розвитку художніх колективів, висування їх на заходи міського, Всеукраїнського  масштабу.

Редакційна колегія – інформаційне забезпечення діяльності СП ПВНЗ  «ГА» веденням документації, виданням стіннівок, вітальних і інформаційних плакатів та оголошень; сприяння роботі редакції газети «Інтелект-Бізнес».

Спортивний сектор – організація здорового способу життя студентів, туристичних поїздок.

Фінансовий сектор – збір членських внесків та самоврядування на засадах госпрохзрахунку, формування та затвердження бюджету в погодженні з адміністрацією ВУЗу.

 

4.3. Управління Студентським Парламентом здійснюється Президентом, Головами Рад Факультетів і головами секторів.

 

5. Права та обов'язки органів студентського самоврядування

5.1. Органи студентського самоврядування мають право:

– брати участь у засіданнях Вченої Ради ПВНЗ «ГА»;

– вносити пропозиції щодо якості навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;

– аналізувати та узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності ПВНЗ «ГА» і звертатися до ректорату ПВНЗ «ГА» з пропозиціями щодо їх вирішення;

– вносити пропозиції щодо залучення коштів ПВНЗ «ГА» для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів самоврядування студентів;

– брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили “Правила внутрішнього розпорядку ПВНЗ «ГА»”;

– одержувати від ректорату ПВНЗ «ГА» об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосу­ються студентів, здійснювати її аналіз та пропонують відповідні заходи;

– брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність ПВНЗ «ГА» з усіх питань, пов'язаних зі студентським життям;

5.2. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

– допомагати ректорату і деканатам факультетів ПВНЗ «ГА» у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

– допомагати ректорату і деканатам факультетів ПВНЗ «ГА» у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

– регулярно інформувати студентів з усіх питань життя ПВНЗ «ГА», що їх стосуються;

скликати щорічну та позачергову Конференції студентів ПВНЗ «ГА»;

– звітувати перед студентами ПВНЗ «ГА» про виконану роботу;

– брати участь в інформатизації інституту;

– проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу ПВНЗ «ГА».

6. Умови діяльності

6.1. Фінансування діяльності органів студентського самоврядування може здійснюватись за рахунок:

– коштів, отриманих за рахунок самостійної господарської діяльності органів самовря­дування у межах Статуту ПВНЗ «ГА»;

– спонсорських коштів;

– добровільних внесків студентів;

 цільових коштів, спрямованих на основну діяльність органів самоврядування.

6.2. Про свою фінансову діяльність органи студентського самоврядування ПВНЗ «ГА» звітують перед Студентським Парламентом академії.

6.3. Ректорат і деканати факультетів ПВНЗ «ГА» всебічно сприяють роботі органів само­врядування інституту на всіх рівнях. Ректор і декани факультетів своїми розпорядженнями надають органам самоврядування у безоплатне користування приміщення з телефонним зв'язком, доступом до інститутської мережі та мережі Інтернет, а також необхідне майно, оргтехніку та витратні матеріали до неї, необхідну нормативну документацію.

6.4. Ректор і декани факультетів надають своїми розпорядженнями органам студентського самоврядування приміщення та необхідні технічні засоби для проведення заходів, пов'язаних з їхньою діяльністю.

 

7. Строк дії Положення і припинення діяльності.

7.1. Це Положення вступає в силу і є дійсним з моменту його затвердження до моменту його відміни або зміни іншим.

7.2. Зміни та доповнення до Положення вносяться у встановленому порядку.

7.3. Діяльність СП ПВНЗ «ГА» може бути припинена згідно з рішенням загальних зборів.